O Chráněném bydlení

Právní forma poskytovatele: zapsaný spolek
Oblast působnosti sociální služby: České Kopisty
Poskytovaná sociální služba:
Druh: Chráněné bydlení
Skupina: služba sociální péče
Forma: pobytová

Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením ve věku od 15-64 let.

Sociální služba se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Sociální služba se neposkytuje imobilním osobám.

Kapacita pobytové formy poskytování: počet lůžek – 7

V současnosti máme plně naplněnou kapacitu a nepřijímáme nové uživatele. Můžete nám však žádost poslat a zařadíme vás do pořadníku pro případ, že by se místo uvolnilo.


V sociální službě Chráněné bydlení poskytujeme službu osobám, které:

  • mají přání samostatně žít v bezpečném prostředí rodinného typu
  • potřebují pomoc při péči o sebe sama i o domácnost
  • preferují život na venkově a v komunitě podobně laděných lidí
  • potřebují pomoc navazovat sociální kontakty
  • přejí si vést společenský život
  • chtějí se smysluplně podílet- přispívat svou prací společnosti
  • mají chuť se učit novým dovednostem, pečovat o zvířata a o zem, věnovat se řemeslným a uměleckým činnostem

Dobrým předpokladem pro úspěšnou spolupráci je dobrá vůle zájemců o naši sociální službu respektovat naše vnitřní pravidla a způsob, jakým se snažíme spolu komunikovat.

Cílem služby Chráněné bydlení je nabízet takovou míru podpory, která je nezbytná pro maximální rozvoj samostatnosti každého jednotlivce a k naplňování jeho osobních cílů.

Individuální přístup i úcta k člověku v camphillském společenství, stojí na křesťanských základech a umožňují rozvoj soustředění a volních kvalit uživatele: soucítění a estetické cítění, rozvahu a praktické myšlení uživatele, a to v běžných vztazích i situacích.

To vše umožňuje uživateli přijímat vlastní odpovědnost za svůj život a naplňování svých potřeb.


CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle zákona o sociálních službách:
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. (citace z https://www.mpsv.cz/socialni-sluzby-1)