O Chráněném bydlení

Právní forma poskytovatele: zapsaný spolek
Oblast působnosti sociální služby: České Kopisty
Poskytovaná sociální služba:
Druh: Chráněné bydlení
Skupina: služba sociální péče
Forma: pobytová

Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením ve věku od 15-64 let.

Sociální služba se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Sociální služba se neposkytuje imobilním osobám.

Kapacita pobytové formy poskytování: počet lůžek – 7

V současnosti máme plně naplněnou kapacitu.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle zákona o sociálních službách
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. (citace z https://www.mpsv.cz/socialni-sluzby-1)