O Centru denních služeb

Služba Centrum denních služeb ukončila ke dni 31.12.2022 svou činnost. Službu Chráněné bydlení nadále provozujeme a převezme pod sebe i některé aktivity z Centra denních služeb (zejména svíčkařskou dílnu, doprovod při zeměčinnostech a péče o zahradu). Informace na webu budeme průběžně aktualizovat a prozatím necháváme aktivní proklik na Centrum denních služeb, jelikož velká část informací platí i pro Chráněné bydlení. Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí sociální služby Žanetu Lenhartovou zaneta.lenhartova@camphill.cz

Jedná se o ambulantní službu, kdy uživatelé docházejí do programu z venku (z domova) nebo z Chráněného bydlení.

Právní forma poskytovatele: zapsaný spolek
Oblast působnosti sociální služby: České Kopisty, Terezín a okolí, Litoměřice
Poskytovaná sociální služba:
Druh: centrum denních služeb
Skupina: služba sociální péče
Forma: ambulantní

Cílová skupina: lidé s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením ve věku od 15-64 let. Sociální služba se neposkytuje imobilním osobám.

Kapacita služby: počet klientů – 10. Jedná se kapacitu okamžitou.

V současnosti nemáme plně naplněnou kapacitu a přijímáme nové uživatele.

V sociální službě CDS nabízíme spolupráci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. (Zákon 108/2006 Sb. Zák. § 45). Popis realizace služby si můžete přečíst zde.

V sociální službě CDS poskytujeme spolupráci osobám, které:

  • potřebují upevnit, rozvinout pracovní dovednosti a návyky
  • jsou vzhledem ke svému postižení znevýhodněni při získání zaměstnání
  • mají snížené schopnostmi v oblasti osobní péče
  • se cítí izolováni od ostatní společnosti a potřebují pomoc v sociálních kontaktech s vrstevníky, rodinou, ve společenském životě
  • před nedávnem dokončili školu a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani otevřeném trhu práce
  • nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani veřejném trhu práce, a přesto by se rádi zapojili do pracovního a společenského života
  • se chtějí naučit nové dovednosti jako např. řemeslnou práci, sociální dovednosti, sebeobslužné činnosti, domácí práce apod.

Lidé, kteří přicházejí do CDS zvenčí, se stávají na čas částí tohoto společenství – nabízíme tím příležitost zažít rodinné prostředí, které působí léčivě. Dobrým předpokladem pro úspěšnou spolupráci je dobrá vůle zájemců o naši sociální službu respektovat naše vnitřní pravidla a způsob, jakým se snažíme spolu komunikovat.

Cíle CDS: Cílem centra denních služeb je nabízet aktivizační činnosti, pracovní příležitosti a denní náplň uživatelům chráněného bydlení společenství Camphillu na soutoku z. s. a dalším zájemcům z blízkého okolí. Při činnostech i při naplňování dalších potřeb a cílů uživatele je nabízena taková míra podpory, která není ve společnosti, ani na trhu práce běžně dostupná. Zároveň je cílem služby rozvinout schopnosti a dovednosti uživatele tak, aby se stal co nejméně závislý na poskytované dopomoci a rozvíjel svoji soběstačnost.

Individuální přístup i úcta k člověku v camphillském společenství, stojí na křesťanských základech a umožňuje rozvoj soustředění a volních kvalit uživatele, soucítění a estetické cítění, rozvahu a praktické myšlení uživatele, a to v běžných vztazích a situacích. To umožňuje uživateli přijímat svou vlastní zodpovědnost za pracovní oblast i za naplňování svých dalších potřeb.

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB dle zákona o sociálních službách
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je posílit samostatnost a soběstačnost osob v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. (citace z https://www.mpsv.cz/socialni-sluzby-1)